Οδηγίες της ΑΑΔΕ για αναδρομικά εισοδήματα που εισπράχθηκαν το 2013 για τα οποία εκδόθηκαν πράξεις προσδιορισμού φόρου εντός του 2019

Δόθηκε στη δημοσιότητα η Ε.2115/24.7.2020 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα την «Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ.53 και 54β του άρθρου 72 του ν.4174/2013 (Α'170), όπως ισχύουν μετά την ψήφιση του ν.4701/2020 (Α'128),οι οποίες αφορούν ποσά αναδρομικών εισοδημάτων που εισπράχθηκαν το 2013, για τα οποία εκδόθηκαν πράξεις προσδιορισμού φόρου εντός του 2019,με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση.». Να θυμίσουμε ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες οδηγίες, έρχονται ως συνέχεια της Απόφασης Α.1169/17.7.2020 (ΦΕΚ 3008/20.7.2020) του κ. Υφυπουργού Οικονομικών με αναφορά τα «Ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή της παρ. 53α του άρθρου 72 του Ν. 4174/2013 σχετικά με την ακύρωση / τροποποίηση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος και πράξεων επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν εντός του 2019, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4174/2013».

Περαιτέρω, να υπενθυμίσουμε στους αναγνώστες ότι η Απόφαση Α.1169/17.7.2020 (ΦΕΚ 3008/20.7.2020), εκδόθηκε ως συνέπεια του γνωστού θέματος που δημιουργήθηκε με μισθούς και συντάξεις οι οποίες εισπράχθηκαν κατά το 2013 από φορολογούμενους, δεν συμπεριλήφθηκαν σε αρχικές και τροποποιητικές τους δηλώσεις και τελικά τους καταλογίσθηκαν με προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα από την Φορολογική Διοίκηση το 2019. Με την Ε.2115/24.7.2020 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, δίνονται επιπλέον οδηγίες της Απόφασης του Υφ. Οικονομικών, ώστε να αντιμετωπισθούν τα θέματα που ανέκυψαν και ειδικά:

· Σύμφωνα με την παρ. 53Α του άρθρου 72 του Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ., όπως η παρ. 53 του άρθρου 72 προστέθηκε με την παρ.5 του άρθρου 30 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α΄ 128/30-06-2020) και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 63 του ίδιου νόμου ισχύει από 30/06/2020 και μετά, ορίζεται ότι «53. α) Κατ΄ εξαίρεση, άμεσος προσδιορισμός φόρου ή πράξεις προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν εντός του 2019, για τις οποίες συντρέχει οποιοσδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στις περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 63Β και για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 63Β, δύνανται να ακυρωθούν ή να τροποποιηθούν κατ΄ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 63Β. Για τον σκοπό αυτόν υποβάλλεται αίτηση του φορολογούμενου για ακύρωση ή τροποποίηση έως τις 31.7.2020 και η πράξη της Φορολογικής Διοίκησης εκδίδεται μέχρι τις 30.9.2020. Έως τις 30.9.2020 δύναται να γίνει και η ακύρωση ή τροποποίηση άμεσου προσδιορισμού φόρου, της πράξης προσδιορισμού του φόρου και της πράξης επιβολής προστίμου, εφόσον έχει εκδοθεί, χωρίς αίτηση του φορολογούμενου, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 63Β. Στις περιπτώσεις που έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή και δεν έχει συμπληρωθεί η προθεσμία εξέτασής της, η προθεσμία αυτή διακόπτεται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 63Β και η ασκηθείσα ενδικοφανής προσφυγή λογίζεται ως αίτηση του φορολογούμενου για την ακύρωση ή τροποποίηση, εξετάζεται ως τέτοια και η σχετική πράξη εκδίδεται έως τις 30.9.2020. Για τις υποθέσεις αυτές και σε περίπτωση ρητής απόρριψης του αιτήματος ακύρωσης ή τροποποίησης, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά της πράξης απόρριψης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 63, με την οποία μπορούν να προβάλλονται και οι λόγοι που έχουν ήδη προβληθεί με την αρχικώς ασκηθείσα ενδικοφανή προσφυγή. Σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης του αιτήματος ακύρωσης ή τροποποίησης λόγω άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου, η αρχικώς ασκηθείσα ενδικοφανής προσφυγή και κάθε σχετικό έγγραφο διαβιβάζεται προς τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών μέχρι τις 31.10.2020 και η προθεσμία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής εκκινεί εκ νέου από την 1η.11.2020.».

· Ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 63 ΚΦΔ (αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό κατά την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής) εφαρμόζονται κατ' εξαίρεση και για όλες τις υποθέσεις της περίπτωσης αυτής. Μαζί με την αίτηση για ακύρωση ή τροποποίηση ο φορολογούμενος πρέπει να υποβάλει και δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτουν τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά.

· Αν έχουν υποβληθεί τροποποιητικές δηλώσεις από τον φορολογούμενο με τα αναδρομικά εισοδήματα που εισπράχθηκαν το 2013 και έχουν εκκαθαριστεί πριν την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου του άρθρου 32 παρ. 2 ΚΦΔ που πραγματοποιήθηκε εντός του 2019 βάσει των οδηγιών του ΔΕΑΦ Α 1174594 ΕΞ 2019/17-12-2019 εγγράφου, η Δ.Ο.Υ προβαίνει σε ακύρωση της σχετικής πράξης χωρίς άλλη ενέργεια, κατόπιν αιτήματος του φορολογούμενου.

· Εφόσον με την πράξη προσδιορισμού φόρου με βάση την παρ. 2 του άρθρου 32 ΚΦΔ και τις οδηγίες που παρασχέθηκαν με το υπ' αρ. ΔΕΑΦ Α 1174594 ΕΞ 2019/17-12-2019 έγγραφο, δεν προέκυψε ποσό φόρου προς καταβολή (μηδενικές-πιστωτικές δηλώσεις) και εκδόθηκαν μόνο πράξεις επιβολής προστίμου, αυτές δύνανται να ακυρώνονται και χωρίς αίτηση του φορολογούμενου από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (Όπως ορίζεται και με την περίπτωση β' της παρ.53 του άρθρου 72 ΚΦΔ, ορίζεται ότι πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν χρήσεις έως τις 31.12.2013 και εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 32 ΚΦΔ με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, ακυρώνονται από την Φορολογική Διοίκηση και χωρίς να απαιτείται αίτηση του φορολογούμενου, εφόσον κατά την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου δεν προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή (όταν δηλαδή το αποτέλεσμα είναι μηδενικό ή πιστωτικό).

· Ο περιορισμός των πρόσθετων φόρων ή του προστίμου του άρθρου 54 ΚΦΔ και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 ΚΦΔ στο 20% του κύριου φόρου ισχύει για τα ανωτέρω εισοδήματα που θα εκκαθαριστούν εκ νέου από την αρμόδια υπηρεσία κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 53α του άρθρου 72 ΚΦΔ.

· Δεν τίθεται ζήτημα παραγραφής, διότι η Φορολογική Διοίκηση, με την έκδοση της πράξης δυνάμει της παρ.2 του άρθρου 32 ΚΦΔ εντός του 2019 διέκοψε την παραγραφή. (Φυσικά η συγκεκριμένη παράγραφος της εγκυκλίου αποτελεί θέση της Διοίκησης και όχι απόφαση Διοικητικών Δικαστηρίων τα οποία, έχουμε την άποψη, ότι σε πολλές περιπτώσεις και μετά από προσφυγές των θιγόμενων θα έρθουν να αποφασίσουν).

· Οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδίδονται με βάση τα ανωτέρω αναρτώνται στην θυρίδα του φορολογουμένου στην προσωποποιημένη πληροφόρηση στο myTAXISnet της Α.Α.Δ.Ε., είτε υπογεγραμμένες ψηφιακά είτε με ψηφιακή απεικόνιση.

www.e-forologia.gr 2020-07-27 20:47:29

Τελευταία Νέα

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω ΚΕΠ

Δημοσιεύθηκε η Αριθμ. 13909/31-3-2021 «Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των...συνέχεια...

www.e-forologia.gr
2021-04-09 13:56:34

ΟΑΕΔ: Πώς, πότε και σε ποιους θα καταβληθεί η 2μηνη παράταση των επιδομάτων ανεργίας που έληξαν τον Μάρτιο

ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΑΕΔ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ...συνέχεια...

www.taxheaven.gr
2021-03-31 15:29:01

Επίδομα παιδιού - Αιτήσεις Α21: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα

Άνοιξε σήμερα, 31 Μαρτίου 2021 η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης Α21-Επίδομα Παιδιού

https://opeka.gr/

Οι...συνέχεια...

www.taxheaven.gr
2021-03-31 15:10:37vatsi.gr